Informatie voor onderzoekers

Introductie

GezondheidsGegevensDrenthe wordt u aangeboden door de GGD Drenthe. Wilt u meer weten over de opzet van deze website, kijk dan op de Informatie voor gemeenten.Op deze website heeft u toegang tot gegevens die in het kader van de gezondheidsenquêtes onder jongeren, volwassenen en ouderen zijn verzameld. Daarnaast zal de website ook aangevuld worden met gegevens uit andere informatiebronnen van de GGD Drenthe. De rapportages die op provinciaal of gemeentelijk niveau zijn vervaardigd op grond van deze GGD-onderzoeken zijn ook raadpleegbaar op deze site.  

Thematische indeling

De gegevens uit de gezondheidsenquêtes zijn thematisch geordend. Op de pagina Gegevensselectie kunt u achtereenvolgens een thema, specifiek onderwerp, onderzoekspopulatie (bijvoorbeeld Ouderen), en jaar van onderzoek kiezen. Een overzicht van alle thema's en specifieke onderwerpen naar onderzoekspopulatie en onderzoeksjaar is te verkrijgen via Gegevensoverzicht of de Gegevensboom. Dezelfde keuzes dienen gemaakt te worden bij weergave op de kaart van Drenthe.

Vragenlijsten

De vragenlijsten die bij de onderzoeken werden gebruikt zijn opvraagbaar via Vragenlijsten.

Steekproef en weging

In sommige onderzoeken (zoals de gezondsenquête Ouderen van 2007) is gebruik gemaakt van een provinciale steekproef, om overzichten te kunnen maken die representatief zijn voor de provincie Drenthe, op grond van de samenstelling naar gemeente, leeftijd en geslacht. In andere onderzoeken (zoals de gezondheidsenquête Jeugd van 2008) wordt gebruik gemaakt van wegingfactoren op provinciaal en gemeentelijk niveau. De provinciale wegingfactoren corrigeren voor variaties in respons naar gemeente, geslacht en leeftijd; de gemeentelijke weegfactoren corrigeren voor variaties in respons naar leeftijd en geslacht. De getoonde tabellen op provinciaal niveau komen voort uit een provinciale weging of steekproef; de tabellen op gemeentelijk niveau komen voort uit gemeentelijke weging. Bij de presentatie van gegevens op deze website wordt aangesloten bij de specifieke werkwijze van elke gezondheidsenquête, zodat de getoonde tabellen overeen komen met de reeds gepubliceerde tabellen in de schriftelijke en online rapportages. Voor meer informatie over steekproeven of weging, raadpleeg de desbetreffende rapportages, of neem contact met ons op.

Missende waarden
Missende waarden worden als (gewogen) aantallen bij de categorie "onbekend" getoond, bij de achtergrondinformatie van het geselecteerde gegeven. Percentages in de tabellen worden berekend over de ingevulde (dus niet-missende) waarden.

Getrapte variabelen
Bij de weergave van de gegevens op deze website wordt de opbouw van de vragenlijst gevolgd. Dit houdt onder andere in dat bij vragen die niet door alle respondenten ingevuld hoeven te worden maar slechts door een bepaalde doelgroep, gegevens ook voor die specifieke doelgroep worden getoond. Bij dergelijke "getrapte" vragen die door een deel van de respondenten overgeslagen kunnen worden, worden de percentages berekend op grond van de respons van de betreffende subgroep. De restcategorieën betreffen de missende waarden ("Onbekend", niet getoond in de tabellen) en de groep respondenten die de betreffende vraag kon overslaan ("niet van toepassing").

Presentatie op de kaart van Drenthe
Op de kaart van Drenthe kunt u voor een groot aantal onderzoeksgegevens resultaten op de kaart laten zien. Zie voor meer informatie over deze wijze van presentatie Informatie over de kaart.

Bewaren van resultaten
U kunt van elk resultaat in tabelvorm een bookmark maken (m.b.v. uw browser). Met deze bookmark kunt u altijd weer terugkeren naar deze resultaten, en u kunt de inhoud van de webpagina ook exporteren voor verder gebruik in een tekstverwerkingsprogramma of een spreadsheet. Resultaten op de kaart van Drenthe kunt u m.b.v. de beschikbare button bewaren als een .png bestand (portable network graphics). 

Schriftelijke en online rapportage
De gegevens die met deze website opgevraagd kunnen worden, zijn reeds op andere manieren opgenomen in de schriftelijke en online rapportages op provinciaal en gemeentelijk niveau. Deze rapportages kunnen worden opgevraagd via Publicaties. Tevens zijn de vragenlijsten beschikbaar. Deze documenten worden zichtbaar gemaakt als pdf-document. De statistische toetsing van verschillen naar gemeente, leeftijd, geslacht en andere variabelen is ook in deze rapportages te vinden. Voor meer informatie over de gehanteerde methoden, raadpleeg de desbetreffende rapportages, of neem contact met ons op.